Obchodní podmínky pro online hry

 

1     Obecná ustanovení

a)    Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění a vydává je živnostník Ing. Petra Šindelářová Hodálová, IČ: 05029929, s místem podnikání Modletická 1388/5, 149 00, Praha 4 – Chodov, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „poskytovatel“).

b)    Poskytovatel poskytuje služby, v podobě online luštících týmových her, přičemž tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem služby a jsou pro zúčastněné strany závazné. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé objednávky a smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem. Hra není definovaná jako soutěž a její součástí nejsou žádné věcné ani finanční výhry.

c)    Běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací v souvislosti se smlouvou probíhá prostřednictvím e-mailové korespondence. E-mailová korespondence bude ze strany poskytovatele odesílána na e-mailovou adresu poskytnutou objednatelem. Objednatel dává poskytovateli souhlas k zasílání e-mailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou služeb.

d) Poskytovatel není plátcem DPH.

 

2     Objednávka hry a uzavření smlouvy

a)    Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách a jejím potvrzením ze strany poskytovatele. Objednatel může od smlouvy odstoupit písemnou formou nebo formou emailu (info@kryptograf.cz) před řádným zaplacením ceny služby podle bodu 3 těchto podmínek. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení ceny služby je upraven v bodě 4. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit písemnou formou nebo formou e-mailu na adresu poskytnutou objednatelem.

b)    Objednávka se stává závaznou v okamžiku uhrazení ceny služby, nebo její části, případně spuštěním hry před uhrazením. Objednatele opravňuje k čerpání služby zaplacení celé kupní ceny.

c)    Možné slevy nelze kombinovat a lze je uplatnit při objednávce hry, nikoliv po jejím zaplacení.

 

3     Úhrada ceny hry

a) Cena za hru je splatná bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 1283574032/3030 vedený u společnosti Air Bank a.s., anebo online platební kartou pomocí platební brány GoPay.

b) V případě platby převodem na účet, budou platební instrukce a variabilní symbol uvedeny v pokynech k platbě, které obdrží objednatel e-mailem na základě objednávky. Závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

c) V případě platby online platební kartou, je platba uznána v okamžiku schválení online platebním terminálem GoPay.

d) Po obdržení platby zašle poskytovatel objednateli jedinečný kód k aktivací hry.

 

4     Storno podmínky

a) Od nákupu služby po zaplacení ceny služby podle bodu 3 nelze odstoupit.

b)   Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu hry. V případě zrušení hry nebo její části poskytovatelem, nebo v případě nesouhlasu objednatele se změnami vzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené částky. Dojde-li ke zrušení hry, bude objednatel neprodleně informován prostřednictvím e-mailu.

c)    V případě vrácení uhrazené částky objednateli bude částka na základě písemného nebo e-mailového požadavku zákazníka převedena na jeho bankovní účet do 14 dnů.

 

5     Reklamační podmínky

V případě, kdy je objednatel přesvědčen o tom, že poskytovatel nesplnil řádně své závazky vyplývající z obchodních podmínek, je oprávněn uplatnit reklamaci/stížnost. Reklamaci/stížnost je objednatel povinen uplatnit dříve, než podnikne jakékoliv další operace v rámci služeb, jež jsou předmětem reklamace/stížnosti. Reklamace/stížnost musí mít písemnou podobu a musí obsahovat podpis a identifikační údaje klienta alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště a kontaktní adresy. Aby mohla být reklamace řádně a včas vyřízena, musí z ní vyplývat, co je jejím předmětem. Reklamaci/stížnost objednatel doručí poskytovateli bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla poskytovatele nebo na e-mailovou adresu info@kryptograf.cz. Poskytovatel na požádání vystaví objednateli potvrzení o převzetí reklamace/stížnosti.

 

6     Nevyužití služeb

a)    Za neúčast nebo neodehráni hry neposkytuje poskytovatel žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

b)    Objednatel, který se z nějakých důvodů nemůže nebo nechce zúčastnit hry, si za sebe může zajistit náhradu.

 

7     Herní materiály

Objednatel výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany poskytovatele jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se objednatel výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu poskytovatele, zasahoval do těchto práv, a to především šířením obsahu hry, vyhotovením kopií materiálů nebo pořizováním audiovizuálních záznamů.

 

8     Technické potíže

V případě, že nastanou během hry anebo před jejím započetím technické potíže způsobené poskytovatelem, objednatel je povinný o této skutečnosti neprodleně informovat poskytovatele. V případě, že nebude poskytovatel schopen tyto technické potíže odstranit do 14 dnů od obdržení této informace, vzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené částky, případně se mohou objednatel a poskytovatel domluvit na kompenzaci jiným způsobem (např. poskytnutím vstupu do jiné hry).

 

9     Ochrana osobních údajů

Objednatel potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů. (viz. Ochrana osobních údajů )

 

10   Kontaktní údaje poskytovatele

Doručovací adresa: Petra Šindelářová Hodálová, Václavská 2073/20, 120 00 Praha 2.

E-mail: info@kryptograf.cz , Telefon: +420 723 374 909.

 

11     Závěrečná ustanovení

a)   Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

b)  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

c)  Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí služby, pokud se smluvní strany neshodnou na všech podmínkách jejího poskytnutí nebo objednatel poskytovateli nedodá řádně a včas všechny informace a podklady nezbytné pro řádné provedení služby nebo tak stanoví právní předpis.

d)  Pokud objednatel nereklamuje údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech od poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, má se za to, že objednatel se všemi údaji uvedenými v dokumentech souhlasí.

e) Programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku www.kryptograf.cz jsou chráněny autorským právem.

f) Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

g) Pokud vztah související s užitím webové stránky www.kryptograf.cz nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2020.